CLAROS        +32 (0)15 42 35 00
Nederlands

NEN-ISO15705: CZV kuvettentest is dé norm

ook daar waar NEN 6633 wordt vereist.

czv

NEN 6633
NEN 6633 wordt gebruikt voor verwijzing in de wetgeving omtrent lozing van afvalwater, zoals bij indirecte lozingen op rioolwaterzuiveringen (vergunningen onder de wet milieubeheer) en bij directe lozingen op oppervlakte water (vergunningen onder de wet verontreiniging oppervlakte wateren, z.g.n. WVO, t.z.t. de nieuwe waterwet). In het Uitvoeringsbesluit Rijkswateren (UVR) is het CZV (COD)-gehalte de belangrijkste parameter in de heffingsformule.

Belangrijk is dat er een verwijzing is opgenomen naar een andere ISO NEN norm, 15705, de norm voor kuvettentests!:

OPMERKING 1 Voor de bepaling van CZV(cod) in (verdunde) monsters met een chloridegehalte lager dan 1.000 mg/l en een CZV (cod) lager dan 1.000 mg/l kan ook NEN-ISO 15705 worden toegepast. Bij deze methode worden kleinere hoeveelheden aan schadelijke stoffen gebruikt. 
bron: NEN 6633: 2006

NEN-ISO 15705: dé kuvettentestnorm

Deze norm beschrijft de bepaling van CZV volgens de kleinschalige gesloten buis methode, oftewel de kuvettentest-methode. De methode berust op exact dezelfde reactie als de NEN 6633, alleen wordt in plaats van een terugtitratie een fotometrische bepaling uitgevoerd.Validatie van de NEN-ISO 15705
 

Vastleggen dat de analyses voldoen aan de prestatiekenmerken van NEN-ISO 15705 (te bestellen bij het NNI)

  • Lineariteit: De lineariteit van de ijklijn dient gevalideerd en gecontroleerd te worden met standaardoplossingen van Kaliumwaterstofftalaat.
  • Herhaalbaarheid: De juistheid en recovery worden bepaald door standaarden en monsters op verschillende niveau´s in een aaneengesloten periode te meten.
  • Reproduceerbaarheid: De precisie en meetonzekerheid worden bepaald door gedurende diverse meetseries een monster steeds opnieuw te analyseren. Precisie wordt statistisch beoordeeld door de relatieve standaard deviatie = s/X gemid waarde * 100%

ISO CZV kuvettentest
Deze kuvettentest is exact conform NEN-ISO 15705 ontwikkeld. De ISO CZV tests worden geleverd met conformiteits- en kwaliteitscertificaat. Er zijn twee meetbereiken:
LCI 400 0-1.000 mg/L
LCI 500 0-150 mg/L
 

Als marktleider biedt Hach de meest diverse range aan verschillende kuvettentests voor wateranalyses, waaronder meerdere meetbereiken voor CZV. Hach CZV kuvettentests worden al jarenlang wereldwijd gebruikt binnen de waterlaboratoria.