CLAROS        +32 (0)15 42 35 00
Nederlands

Terms & Conditions

Hach

Laan van Westroijen 2a
4003 AZ Tiel

Postbus 6299

4000 HG Tiel 

Tel: +31(0)344 - 63 11 30
Fax: +31(0)344 - 63 11 50
info@hach-lange.nl

KvK Tiel 11021301
BTW nr. NL007570958B01

Country Manager: Erwin Poutsma  erwin.poutsma@hach-lange.nl
Content website: Miriam Drieman  miriam.drieman@hach-lange.nl

Gebruikersvoorwaarden

Bij bestellingen via internet gaat men akkoord met de leveringsvoorwaarden. De inhoud van deze website kan door klanten of geïnteresseerden voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Aanbod van informatie

De website levert de gebruiker uiteenlopende informatie op. Deze informatie is voor een deel van de leverancier en voor een deel van zusterondernemingen afkomstig. Een tijdelijke wijziging van informatie in productdata of bedrijfsinformatie kan door de aanbieder niet gegarandeerd worden weergegeven. Indien er ergens een tijdslimiet wordt weergegeven, kan men buiten deze periode geen aanspraak op de inhoud maken.

Aansprakelijkheid

Hach besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Deze website van Hach behelst generlei aanbod van Hach aan de gebruiker of derden tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook noch een uitnodiging aan de gebruiker of derden tot het doen van een aanbod aan Hach tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook. Noch door het inloggen op deze website van Hach noch door het anderszins gebruikmaken van deze website van Hach ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met Hach. Hach aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Hach of anderszins gebruik maakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

Geen contracten en ondersteuning

De inhoud van deze website geeft noch een contract noch financieringsadvies noch andere adviezen weer. Er worden slechts producten voorgesteld en productinformatie weergegeven. Deze informatie geeft geen specifieke kenmerken. Door het verwijzen naar de inhoud van de website c.q. het oproepen van informatie gaat Hach op geen enkele wijze een contractuele overeenkomst aan. De website geeft op geen enkele wijze een vervanging voor ondersteuning van implementatie of andere zaken. Niets van de inhoud van de website heeft als doelstelling om specifieke toepassingen uit te voeren of na te laten, zonder vooraf de specifieke gebruikerssituatie inzichtelijk te hebben. Hiervoor wordt individuele ondersteuning aanbevolen. Dit is specifiek van toepassing voor de aangeboden hulpmodule, waarmee vergaande gestandaardiseerde informatie wordt weergegeven. Een specifiek advies blijft hierbij noodzakelijk. Verbindende informatie wordt alleen verstrekt op aanvraag door onze productspecialisten. Via info@hach-lange.nl neemt de productspecialist contact met u op.

Links en Frames

Links van derden mogen alleen worden toegepast na schriftelijke toestemming van Hach. Hach aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt.

Auteursrecht en gebruikersrecht

De website van Hach is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Hach.
Toestemming kan worden aangevraagd via: info@hach-lange.nl

Bescherming persoonsgegevens

Hach gaat zorgvuldig om met verstrekte persoonsgegevens. De verstrekte data wordt volgens internationale richtlijnen verzameld, verwerkt en gebruikt.

Wetgeving

Het inloggen op deze website en het overig gebruik maken van deze website, alsmede ieder handelen en nalaten van Hach in verband daarmee, wordt bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.

BTW BE0412.060.255

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen Hach NV en wederpartij. Afwijkingen worden alleen schriftelijk geaccepteerd. Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van de eenvormige koopwetten 1964 (EWIK, stbl.1971 nr. 780 en 781). Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
2. Aanbieding en overeenkomst
Tenzij anders aangegeven blijven aanbiedingen 30 dagen geldig. Hach NV kan uitsluitend door een daartoe bevoegde worden gebonden. De verstrekte informatie blijft eigendom van Hach NV en mag door de wederpartij op geen enkele wijze worden doorgegeven. De overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijke acceptatie van de order door Hach NV of na uitdrukkelijke acceptatie door de wederpartij van het bindend aanbod. Hach NV is gerechtigd om vooraf zekerheid te verlangen en/of ter uitvoering derden in te schakelen.
 
3. Naleving van wetten
Beide partijen komen, bij de uitvoering van deze overeenkomst overeen, alle nodige en redelijke maatregelen te nemen om corruptie te voorkomen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving. 
- De wederpartij dient te voldoen aan alle lokale wet- en regelgeving die van toepassing is op de herverkoop, de installatie, het gebruik of de invoer van alle vermelde producten. 
- De wederpartij dient eveneens te voldoen aan alle van toepassing zijnde exportwetten en regelgeving van België, de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere landen met een eigen wetgeving en verbindt zich ertoe alle nodige uitvoercertificaten te verkrijgen voor eventuele latere uitvoer, wederuitvoer, overdracht en gebruik van alle vermelde producten en technologie. 
- De wederpartij zal deze producten of technologie niet verkopen, te koop aanbieden, overdragen of (opnieuw) exporteren voor gebruik in activiteiten die te maken hebben met het ontwerp, de ontwikkeling, de productie, het gebruik of de opslag van nucleaire, chemische of biologische wapens of raketten, noch gebruik maken van producten of technologie in een installatie die zich bezighoudt met de activiteiten met betrekking tot dergelijke wapens. 
- De wederpartij zal ook voldoen aan de United States Foreign Corrupt Practices Act van 1977, de Belgische anti-omkoping wetten en andere anti-omkoping wetten. 
Indien de wederpartij één van onze producten of technologieën wenst te verkopen, kan hij en zijn bedrijf worden verplicht om een anti-corruptie screening te ondergaan.
 
4. Prijzen
Prijzen zijn gebaseerd op alle in/externe kostprijsfactoren en op levering aan bedrijf van de wederpartij, exclusief B.T.W., kosten van verpakking, vervoer en verzekering en exclusief montage en inbedrijfstelling. Wettelijk toegestane prijs- en koerswijzigingen van meer dan 2% worden voorbehouden.
 
5. Levering en levertijd
Leveringstijdstip is het moment van overdracht, of het moment waarop de goederen ter beproeving/verzending gereed staan. Levertijden gelden bij benadering, overschrijding geeft nimmer recht op schadevergoeding. Zichtbare beschadigingen en/of tekorten moeten uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk gemeld worden aan Hach NV. Opslag is altijd voor rekening en risico van de wederpartij.
 
6. Transport en emballage
De wijze van transport wordt door Hach NV als goed koopman bepaald en geschiedt in beginsel voor zijn risico. Het transport is verzekerd. Uitsluitend in goede staat geretourneerde duurzame emballage kan worden teruggenomen en verrekend.
 
7. Overmacht
Ingeval van overmacht heeft Hach NV het recht de uitvoering der overeenkomst op te schorten of in overleg met de wederpartij een regeling te treffen.
 
8. Garantie
Hach NV garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van het geleverde , tot 24 maanden na levering (inclusief zichtperiode), tenzij anders overeengekomen. Bij garantiewerk buiten bedrijf van de leverancier kunnen de extra (reis-, verblijf-, bijzonder transport-, beproevings-) kosten worden berekend. Garantie geldt alleen binnen België. Garantie vervalt indien de wederpartij de goederen onjuist heeft gebruikt c.q. heeft (laten repareren) gerepareerd. Verbruiksartikelen vallen buiten de garantie.
   
9. Retentierecht
Hach NV heeft het recht van terughouding op goederen zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet is nagekomen. Het risico der goederen berust bij de wederpartij.
 
10. Aansprakelijkheid
Behoudens dwingendrechtelijke bepalingen is Hach NV niet gehouden tot enige vergoeding van schade. De aansprakelijkheid van Hach NV wordt mede beoordeeld op grond van eventuele aansprakelijkheidsverzekeringen en is beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde. Voor het overige vrijwaart de wederpartij Hach NV tegen iedere vordering tot schadevergoeding ongeacht de oorzaak.
 
11. Reclamaties
Reclamaties/klachten dienen binnen 8 dagen na (af)levering door Hach NV ontvangen te zijn. Retournering alleen met voorafgaande toestemming van Hach NV.
 
12. Eigendom
Hach NV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten terzake van alle verstrekte documentatie, tekeningen, software e.d. uitdrukkelijk voor. Eventuele inbreuk op rechten van derden waarmee de wederpartij wordt geconfronteerd moeten onmiddellijk worden gemeld bij Hach NV Zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet volledig is nagekomen, blijven de geleverde goederen eigendom van Hach NV Hach NV verkrijgt in geval van be- of verwerking of vermenging, mede-eigendomsrecht in het nieuwe goed. De wederpartij dient in geval van doorverkoop mee te werken aan cessie. De door Hach NV geleverde reagentia blijven eigendom van de leverancier.
 
13. Betaling, rente en (bestek- en verzend-)kosten
Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum op een daartoe aangewezen bank/girorekening service contant. Primaire verrekening met de verschuldigde interest en invorderingskosten. Na verloop hiervan heeft de leverancier het recht om 1,5% rente per (deel van een) maand te berekenen. Alle invorderingskosten komen voor rekening van de nalatige wederpartij.
Hach NV kan termijnbetaling verlangen, 1/3 bij overeenkomst, 1/3 bij gereedkomen/keuring en 1/3 binnen 30 dagen na de 2e termijn.
Indien een bestek voor herstelling niet wordt goedgekeurd (en de herstelling niet wordt uitgevoerd) en er geen nieuw toestel wordt aangekocht, zullen de kosten worden doorgerekend. De bestelopdracht voor een herstelling dient uiterlijk 6 weken na opmaak van het bestek in ons bezit te zijn, zoniet zal de apparatuur onhersteld worden teruggestuurd en de kosten doorgerekend.
 
14. Geschillen
Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Hach NV, tenzij hij anders verkiest.
 
15. (Op)levering
De (op)leveringstermijnen worden vermeld in de orderbevestiging. Vertraging door overmacht is geen annuleringsgrond. Het werk wordt als (op)geleverd beschouwd na goedkeuring, dan wel na mededeling dat het werk gereed is of na (gedeeltelijke) ingebruikname. Kleine gebreken worden zo spoedig mogelijk hersteld. Adviezen garanderen geen resultaat.
 
16. Werkomvang
De omvang van het werk wordt bepaald door de inhoud van de opdrachtbevestiging. De wederpartij dient zorg te dragen voor bijkomende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen zodat het montage/installatiewerk geen vertraging ondervindt. De wederpartij staat ervoor dat de nodige vergunningen e.d. worden geregeld.
 
17. Meer-, minderwerk, montage, installatie en inbedrijfname
Meerwerk kan zonder toestemming worden uitgevoerd en doorberekend tot 10% van het overeengekomen bedrag. Opdrachtwijzigingen gelden als meerwerk. Bij afwijking van meer dan 10% dient overleg plaats te vinden. Dit geldt ook voor montage, installatie en inbedrijfname.
Hach NV staat in voor de deugdelijkheid van het uitgevoerde werk. Reparatie en/of vervanging geldt als voldoening aan de garantieplicht. De garantie geldt niet indien gebreken niet verwijtbaar zijn aan Hach NV. Reclamaties inzake capaciteit uiterlijk schriftelijk een maand na (op)levering.
 
18. Annulering van de bestelling door de koper
Indien de koper zijn bestelling annuleert zonder fout van de verkoper, kan deze laatste op ieder ogenblik schadevergoeding eisen ondanks vermelde voorwaarden voor het terugsturen van goederen. De schadevergoeding is gelijk aan de werkelijk opgelopen kosten, met een minimum van 10 % van de teruggestuurde goederen. Ze bedraagt echter 20 % van de
overeengekomen globale waarde bij eenmalige en speciale bestelling voor een koper en i.h.b. voor goederen die niet in het normale verkoopprogramma van de verkoper voorkomen.