CLAROS        +32 (0)15 42 35 00
Nederlands

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en inbedrijf-stellingsvoorwaarden van HACH LANGE NV/SA

BTW BE0412.060.255

 
1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen HACH LANGE NV/SA en wederpartij. Afwijkingen worden alleen schriftelijk geaccepteerd. Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van de eenvormige koopwetten 1964 (EWIK, stbl.1971 nr. 780 en 781). Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
2. Aanbieding en overeenkomst
Tenzij anders aangegeven blijven aanbiedingen 30 dagen geldig. HACH LANGE NV/SA kan uitsluitend door een daartoe bevoegde worden gebonden. De verstrekte informatie blijft eigendom van HACH LANGE NV/SA en mag door de wederpartij op geen enkele wijze worden doorgegeven. De overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijke acceptatie van de order door HACH LANGE NV/SA of na uitdrukkelijke acceptatie door de wederpartij van het bindend aanbod. HACH LANGE NV/SA is gerechtigd om vooraf zekerheid te verlangen en/of ter uitvoering derden in te schakelen.
 
3. Naleving van wetten
Beide partijen komen, bij de uitvoering van deze overeenkomst overeen, alle nodige en redelijke maatregelen te nemen om corruptie te voorkomen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.
- De wederpartij dient te voldoen aan alle lokale wet- en regelgeving die van toepassing is op de herverkoop, de installatie, het gebruik of de invoer van alle vermelde producten.
- De wederpartij dient eveneens te voldoen aan alle van toepassing zijnde exportwetten en regelgeving van België, de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere landen met een eigen wetgeving en verbindt zich ertoe alle nodige uitvoercertificaten te verkrijgen voor eventuele latere uitvoer, wederuitvoer, overdracht en gebruik van alle vermelde producten en technologie.
- De wederpartij zal deze producten of technologie niet verkopen, te koop aanbieden, overdragen of (opnieuw) exporteren voor gebruik in activiteiten die te maken hebben met het ontwerp, de ontwikkeling, de productie, het gebruik of de opslag van nucleaire, chemische of biologische wapens of raketten, noch gebruik maken van producten of technologie in een installatie die zich bezighoudt met de activiteiten met betrekking tot dergelijke wapens.
- De wederpartij zal ook voldoen aan de United States Foreign Corrupt Practices Act van 1977, de Belgische anti-omkoping wetten en andere anti-omkoping wetten.
Indien de wederpartij één van onze producten of technologieën wenst te verkopen, kan hij en zijn bedrijf worden verplicht om een anti-corruptie screening te ondergaan.
 
4. Prijzen
Prijzen zijn gebaseerd op alle in/externe kostprijsfactoren en op levering aan bedrijf van de wederpartij, exclusief B.T.W., kosten van verpakking, vervoer en verzekering en exclusief montage en inbedrijfstelling. Wettelijk toegestane prijs- en koerswijzigingen van meer dan 2% worden voorbehouden.
 
5. Levering en levertijd
Leveringstijdstip is het moment van overdracht, of het moment waarop de goederen ter beproeving/verzending gereed staan. Levertijden gelden bij benadering, overschrijding geeft nimmer recht op schadevergoeding. Zichtbare beschadigingen en/of tekorten moeten uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk gemeld worden aan HACH LANGE NV/SA. Opslag is altijd voor rekening en risico van de wederpartij.
 
6. Transport en emballage
De wijze van transport wordt door HACH LANGE NV/SA als goed koopman bepaald en geschiedt in beginsel voor zijn risico. Het transport is verzekerd. Uitsluitend in goede staat geretourneerde duurzame emballage kan worden teruggenomen en verrekend.
 
7. Overmacht
Ingeval van overmacht heeft HACH LANGE NV/SA het recht de uitvoering der overeenkomst op te schorten of in overleg met de wederpartij een regeling te treffen.
 
8. Garantie
HACH LANGE NV/SA garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van het geleverde , tot 24 maanden na levering (inclusief zichtperiode), tenzij anders overeengekomen. Bij garantiewerk buiten bedrijf van de leverancier kunnen de extra (reis-, verblijf-, bijzonder transport-, beproevings-) kosten worden berekend. Garantie geldt alleen binnen België. Garantie vervalt indien de wederpartij de goederen onjuist heeft gebruikt c.q. heeft (laten repareren) gerepareerd. Verbruiksartikelen vallen buiten de garantie.
   
9. Retentierecht
HACH LANGE NV/SA heeft het recht van terughouding op goederen zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet is nagekomen. Het risico der goederen berust bij de wederpartij.
 
10. Aansprakelijkheid
Behoudens dwingendrechtelijke bepalingen is HACH LANGE NV/SA niet gehouden tot enige vergoeding van schade. De aansprakelijkheid van HACH LANGE NV/SA wordt mede beoordeeld op grond van eventuele aansprakelijkheidsverzekeringen en is beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde. Voor het overige vrijwaart de wederpartij HACH LANGE NV/SA tegen iedere vordering tot schadevergoeding ongeacht de oorzaak.
 
11. Reclamaties
Reclamaties/klachten dienen binnen 8 dagen na (af)levering door HACH LANGE NV/SA ontvangen te zijn. Retournering alleen met voorafgaande toestemming van HACH LANGE NV/SA.
 
12. Eigendom
HACH LANGE NV/SA behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten terzake van alle verstrekte documentatie, tekeningen, software e.d. uitdrukkelijk voor. Eventuele inbreuk op rechten van derden waarmee de wederpartij wordt geconfronteerd moeten onmiddellijk worden gemeld bij HACH LANGE NV/SA Zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet volledig is nagekomen, blijven de geleverde goederen eigendom van HACH LANGE NV/SA HACH LANGE NV/SA verkrijgt in geval van be- of verwerking of vermenging, mede-eigendomsrecht in het nieuwe goed. De wederpartij dient in geval van doorverkoop mee te werken aan cessie. De door HACH LANGE NV/SA geleverde reagentia blijven eigendom van de leverancier.
 
13. Betaling, rente en (bestek- en verzend-)kosten
Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum op een daartoe aangewezen bank/girorekening service contant. Primaire verrekening met de verschuldigde interest en invorderingskosten. Na verloop hiervan heeft de leverancier het recht om 1,5% rente per (deel van een) maand te berekenen. Alle invorderingskosten komen voor rekening van de nalatige wederpartij.
HACH LANGE NV/SA kan termijnbetaling verlangen, 1/3 bij overeenkomst, 1/3 bij gereedkomen/keuring en 1/3 binnen 30 dagen na de 2e termijn.
Indien een bestek voor herstelling niet wordt goedgekeurd (en de herstelling niet wordt uitgevoerd) en er geen nieuw toestel wordt aangekocht, zullen de kosten worden doorgerekend. De bestelopdracht voor een herstelling dient uiterlijk 6 weken na opmaak van het bestek in ons bezit te zijn, zoniet zal de apparatuur onhersteld worden teruggestuurd en de kosten doorgerekend.
 
14. Geschillen
Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van HACH LANGE NV/SA, tenzij hij anders verkiest.
 
15. (Op)levering
De (op)leveringstermijnen worden vermeld in de orderbevestiging. Vertraging door overmacht is geen annuleringsgrond. Het werk wordt als (op)geleverd beschouwd na goedkeuring, dan wel na mededeling dat het werk gereed is of na (gedeeltelijke) ingebruikname. Kleine gebreken worden zo spoedig mogelijk hersteld. Adviezen garanderen geen resultaat.
 
16. Werkomvang
De omvang van het werk wordt bepaald door de inhoud van de opdrachtbevestiging. De wederpartij dient zorg te dragen voor bijkomende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen zodat het montage/installatiewerk geen vertraging ondervindt. De wederpartij staat ervoor dat de nodige vergunningen e.d. worden geregeld.
 
17. Meer-, minderwerk, montage, installatie en inbedrijfname
Meerwerk kan zonder toestemming worden uitgevoerd en doorberekend tot 10% van het overeengekomen bedrag. Opdrachtwijzigingen gelden als meerwerk. Bij afwijking van meer dan 10% dient overleg plaats te vinden. Dit geldt ook voor montage, installatie en inbedrijfname.
HACH LANGE NV/SA staat in voor de deugdelijkheid van het uitgevoerde werk. Reparatie en/of vervanging geldt als voldoening aan de garantieplicht. De garantie geldt niet indien gebreken niet verwijtbaar zijn aan HACH LANGE NV/SA. Reclamaties inzake capaciteit uiterlijk schriftelijk een maand na (op)levering.
 
18. Annulering van de bestelling door de koper
Indien de koper zijn bestelling annuleert zonder fout van de verkoper, kan deze laatste op ieder ogenblik schadevergoeding eisen ondanks vermelde voorwaarden voor het terugsturen van goederen. De schadevergoeding is gelijk aan de werkelijk opgelopen kosten, met een minimum van 10 % van de teruggestuurde goederen. Ze bedraagt echter 20 % van de
overeengekomen globale waarde bij eenmalige en speciale bestelling voor een koper en i.h.b. voor goederen die niet in het normale verkoopprogramma van de verkoper voorkomen.