CLAROS        +32 (0)15 42 35 00
Nederlands

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN INBEDRIJF-STELLINGSVOORWAARDEN VAN HACH LANGE NV/SA

Dit document bevat de algemene verkoopvoorwaarden voor goederen die door de Hach-rechtspersoon waarbij u bestelt worden vervaardigd en/of geleverd, en diensten die worden geleverd ("Hach") (zie BIJLAGE 1 voor details specifiek voor elke Hach-entiteit)) en verkocht aan de oorspronkelijke koper ("Koper"). Tenzij hierin specifiek anders vermeld, omvat de term "Hach" alleen de Hach-rechtspersoon waarbij u bestelt en geen van de aangesloten bedrijven. Hach exploiteert de Website www.be.hach.com (“de Website”). Hach is een onderneming geregistreerd in België onder ondernemingsnummer BE0412.060.255 en heeft haar maatschappelijke zetel Motstraat 54 te 2800 Mechelen. Het btw-registratienummer van Hach is BE0412.060.255 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een schriftelijke koopovereenkomst ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van Hach en Koper, stellen deze Algemene Verkoopvoorwaarden de rechten, verplichtingen en rechtsmiddelen van Hach en Koper vast die van toepassing zijn op elk contract voor de verkoop van goederen en/of diensten ("Producten") van Hach.

1. TOEPASSELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN: Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn rechtstreeks en/of door middel van verwijzing opgenomen in het aanbod, orderbevestiging en factuurdocumenten van Hach. De eerste van de volgende handelingen is een aanvaarding van het aanbod van Hach en geen tegenbod en doet een verkoopovereenkomst ("Overeenkomst") tot stand komen in overeenstemming met en met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden: (i) de uitgifte door de Koper van een bestelbon tegen het aanbod van Hach; (ii) de bevestiging van de bestelling van de Koper door Hach; of (iii) het begin van de uitvoering door Hach ingevolge de opdracht van de Koper. De toepassing van algemene voorwaarden, algemene aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Koper (al dan niet opgenomen in de aankoopdocumenten van de Koper (met inbegrip van elektronische handelsinterfaces)) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en daarom worden dergelijke voorwaarden geen deel van de Overeenkomst. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op elke aankoop via de Website. Ze zijn elektronisch beschikbaar op de Website. De Koper dient een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik. Het volgende is van toepassing op het sluiten van een Overeenkomst via de Website: De weergave van de Producten op de Website van Hach vormt geen juridisch bindend aanbod. De Koper doet een aanbod aan Hach om het (de) Product(en) te kopen door te klikken op de knop “Verzenden” (of andere aangewezen knoppen ter bevestiging van de aankoop), waarbij de Koper ook de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden erkent. Hach stuurt de Koper een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling van de Koper ("Orderbevestigingsmail"). De Orderbevestigingsmail is een bevestiging dat Hach de order heeft ontvangen en vormt geen aanvaarding van het aanbod van de Koper, tenzij Hach de order uitdrukkelijk aanvaardt in zijn Orderbevestigingsmail. Een Overeenkomst komt slechts tot stand wanneer Hach het aanbod van de Koper uitdrukkelijk aanvaardt of het (de) Product(en) aan de Koper verzendt.

2. ANNULERING: De Koper kan de dienstbestellingen op negentig (90) dagen van te voren schriftelijk opzeggen en de terugbetaling zal naar rato van de duur van het dienstplan gebeuren, indien deze opzegging vóór het eerste preventieve onderhoudsbezoek plaatsvindt; voor annuleringen daarna zal geen terugbetaling plaatsvinden. Inspecties en herintegratiekosten kunnen van toepassing zijn bij annulering of afloop van dienstprogramma's. Hach kan een bestelling geheel of gedeeltelijk vóór de levering zonder aansprakelijkheid annuleren als de bestelling Producten bevat die naar het oordeel van Hach mogelijk niet voldoen aan uitvoer-, veiligheids-, lokale certificatie- of andere toepasselijke nalevingsvereisten.

3. LEVERING: De levering zal als volgt worden uitgevoerd volgens Incoterms 2010: (1) Vrachtvrij tot (CPT) met name genoemde plaats van bestemming voor zendingen binnen de EU en CH; en (2) de productielocatie van fabriek (EXW) Hach (inclusief toepasselijke uitvoerdocumentatie) voor zendingen buiten de EU. De wettelijke eigendom van de goederen en van in het kader van de uitvoering van diensten voor de Koper gereedgemaakte producten gaat pas over op de Koper na volledige betaling van de koopprijs, servicekosten of andere overeengekomen vergoedingen voor deze goederen of diensten aan Hach. Op verzoek van Hach zal de Koper in commercieel opzicht redelijke inspanningen en medewerking leveren om op zijn kosten te voldoen aan eventuele verdere vereisten om een dergelijk eigendomsvoorbehoud afdwingbaar te maken. Tenzij anders door de partijen overeengekomen, blijven de voor de levering van reagentia gebruikte flacons eigendom van Hach en worden ze niet als afval beschouwd; de Koper dient lege flacons op een voor opslag veilige plaats te bewaren en deze na een redelijke termijn ter beschikking te stellen voor afhaling door Hach.

4. TIJD VOOR LEVERING: Hach zal in commercieel opzicht redelijke inspanningen doen om de bestelde Producten te leveren binnen de in de Overeenkomst vermelde termijn of, indien er geen tijd wordt vermeld, binnen de normale doorlooptijd die Hach nodig heeft voor de levering van de uit hoofde van deze Overeenkomst verkochte Producten. Na voorafgaande overeenstemming met de Koper en tegen meerprijs zal Hach de Producten zo spoedig mogelijk leveren. De standaardleveringsuren zijn de lokale kantooruren van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de officiële feestdagen van het land waar de betreffende Hach-rechtspersoon waarbij de Koper bestelt, gevestigd is ("Land van bestelling").

5. INSPECTIE & KOSTEN: De Koper zal de krachtens de Overeenkomst geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst van deze goederen inspecteren en in ontvangst nemen. Indien de goederen niet voldoen aan de van toepassing zijnde specificaties, zal de Koper Hach onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke niet-conformiteit. Hach heeft een redelijke mogelijkheid om de niet-conforme goederen naar keuze van de Koper te repareren of te vervangen. Hach zal alle reparaties uitvoeren op de door Hach aangewezen reparatiewerkplaats van de fabriek. Een Koper die een beroep wil doen op garantieservice moet contact opnemen met Hach voor instructies over de reparatieplaats en de bijbehorende logistiek. In het geval van niet-conforme goederen dekt Hach de verzendkosten van/naar het oorspronkelijke aankoopadres in de EU wanneer de verzending wordt geregeld met de voorkeursleverancier van Hach; alle andere vormen van verzending, verzendingen en/of reparaties buiten de EU, en demontage- en montagekosten zijn voor rekening van de Koper. De Koper wordt geacht de uit hoofde van de Overeenkomst geleverde goederen te hebben aanvaard en afstand te hebben gedaan van de niet-conformiteit indien een dergelijke schriftelijke kennisgeving niet binnen dertig (30) dagen na levering door Hach is ontvangen. Dit geldt niet voor verborgen gebreken van de goederen; de Koper dient Hach onmiddellijk na ontdekking daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

6. PRIJZEN & ORDERGROOTTES: Alle prijzen zijn in EURO (behalve zoals vermeld op de orderbevestiging voor zendingen buiten de EU) en zijn gebaseerd op levering zoals hierboven vermeld. De prijzen omvatten geen kosten voor diensten zoals verzekeringen, makelaarskosten; verkoop-, gebruiks-, voorraad- of accijnsheffingen, invoer- of uitvoerrechten, speciale financieringskosten, btw, inkomsten- of royaltybelastingen, consulaire kosten, speciale vergunningen of licenties, of andere kosten op productie, verkoop, distributie of levering van Producten. De Koper zal ofwel al deze kosten betalen, ofwel Hach voorzien van aanvaardbare vrijstellingsbewijzen, welke verplichting de uitvoering van de Overeenkomst overleeft. Hach behoudt zich het recht voor om minimale ordergroottes vast te stellen en zal de Koper hierover informeren. Indien de Koper verzoekt om de levering van aanvullende Producten of de levering van aanvullende diensten, tegen de bedragen of soorten Producten of diensten die in de Overeenkomst zijn overeengekomen, of indien substantiële wijzigingen in de Producten of diensten worden gevraagd, heeft Hach recht op een aanvullende billijke en passende vergoeding; in dat geval zijn de bepalingen in de Overeenkomst betreffende vaste prijzen niet van toepassing.

7. BETALINGEN: Alle betalingen dienen te gebeuren in de valuta van het land van bestelling, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voor internetbestellingen is de aankoopprijs verschuldigd op het tijdstip en de wijze zoals vermeld op de Website. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen zijn facturen voor alle andere bestellingen verschuldigd en betaalbaar NETTO 30 DAGEN vanaf de ontvangstbewijzen van de factuur, zonder rekening te houden met vertragingen bij controle of vervoer, waarbij de betalingen moeten worden verricht per cheque aan Hach op bovenstaand adres of per overschrijving op de rekening die op de voorzijde van de factuur van Hach staat vermeld, of voor klanten zonder gekende kredietwaardigheid kan Hach betaling in contanten of per creditcard vóór levering vereisen.

8. BANKOVERSCHRIJVINGEN: Koper en Hach erkennen allebei dat er een risico op bedrog via overschrijvingen bestaat wanneer personen die zich voordoen als zakenmensen onmiddellijke betaling eisen uit hoofde van nieuwe instructies voor overschrijvingen. Om dit risico te vermijden, moet de Koper alle nieuwe of gewijzigde instructies voor overschrijvingen mondeling bevestigen door Hach te bellen op het juiste nummer dat in BIJLAGE 1 is vermeld en te spreken met de afdeling Financiën (Vorderingen) van Hach voordat hij geld overmaakt met behulp van de nieuwe instructies voor overschrijvingen. Beide partijen komen overeen dat zij geen wijzigingen in de overschrijvingsinstructies zullen instellen en uit hoofde van de nieuwe instructies geen onmiddellijke betaling zullen eisen, maar dat zij in plaats daarvan een respijttermijn van tien (10) dagen zullen toestaan om eventuele wijzigingen in de overschrijvingsinstructies te verifiëren voordat er nog openstaande betalingen verschuldigd zijn op grond van de nieuwe instructies. Betaling van de Koper op een andere rekening dan deze die Hach mondeling heeft bevestigd door middel van bovenstaande procedure, ontslaat de Koper niet van zijn betalingsverplichting jegens Hach.

9. WANBETALING: Indien betalingen niet binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur worden verricht, kan Hach, naast alle andere rechtsmiddelen waarin de wet voorziet: (a) de prestaties van de Koper in strijd met de Overeenkomst verklaren en de Overeenkomst beëindigen wegens wanbetaling; (b) toekomstige zendingen inhouden totdat de achterstallige bedragen zijn vereffend; (c) toekomstige zendingen tegen contanten bij bestelling of contanten vooraf leveren, zelfs nadat de wanbetaling is hersteld; (d) rente over de wanbetaling in rekening brengen tegen een tarief van 1½% per maand of het wettelijk toegestane maximumtarief, indien lager, voor elke maand wanbetaling of een deel daarvan plus de toepasselijke opslagkosten en/of voorraadbeheerkosten; (e) een forfaitair bedrag eisen tegen het tarief waarin de wet voorziet (f) de Producten waarvoor de betaling niet is verricht terugnemen; (g) alle kosten van invordering terugvorderen, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria die de forfaitaire betaling krachtens (e) te boven gaan; of (h) alle bovengenoemde rechten en rechtsmiddelen combineren voor zover wettelijk mogelijk en toegestaan. Het is de Koper verboden alle bedragen die uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd zijn te verrekenen met andere bedragen, al dan niet vereffend, die verschuldigd zijn of kunnen zijn aan de Koper, die voortvloeien uit een andere transactie met Hach of een van haar gelieerde ondernemingen. Indien de financiële verantwoordelijkheid van de Koper voor Hach naar eigen goeddunken onbevredigend wordt, kan Hach contante betaling of andere zekerheden eisen. Indien de Koper niet aan deze eisen voldoet, kan Hach deze tekortkoming als een redelijke grond voor de beëindiging van de Overeenkomst beschouwen, in welk geval redelijke annuleringskosten aan Hach verschuldigd zijn. De insolventie van de Koper, het faillissement, de overdracht ten gunste van schuldeisers, of de ontbinding of beëindiging van het bestaan van de Koper, vormt een wanprestatie uit hoofde van de Overeenkomst en biedt Hach alle rechtsmiddelen van een verzekerde partij volgens het recht van het Land van Bestelling, evenals de hierboven vermelde rechtsmiddelen voor te late betaling of niet-betaling.

10. BEPERKTE GARANTIE: Hach garandeert dat de onder de Overeenkomst verkochte goederen vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten en dat zij, bij gebruik in overeenstemming met de gebruiks- en onderhoudsinstructies van de fabrikant, voldoen aan alle uitdrukkelijke schriftelijke garanties met betrekking tot de specifieke gekochte goederen. De garantietermijn voor goederen bedraagt vierentwintig (24) maanden vanaf de levering, tenzij in de voor de goederen in kwestie geldende Hach-handleiding uitdrukkelijk een kortere of langere termijn is vermeld, in welk geval een dergelijke kortere of langere termijn geldt. Hach garandeert dat de in het kader van de Overeenkomst geleverde diensten vrij zijn van fabricagefouten gedurende een periode van negentig (90) dagen na voltooiing van de diensten. Onderdelen die door Hach bij de uitvoering van diensten worden geleverd, kunnen nieuwe of gereviseerde onderdelen zijn die gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen. Hach behoudt zich het recht voor om de tijdens een servicebezoek vervangen onderdelen die wegens normale slijtage zijn vervangen, te factureren tegen catalogusprijs en de Koper gaat ermee akkoord om voor deze onderdelen te betalen. Vervangende onderdelen hebben een garantietermijn van negentig (90) dagen of de rest van de oorspronkelijke garantieperiode, indien van toepassing, voor de gerepareerde goederen. Niet-functionerende onderdelen die door Hach worden gerepareerd, worden eigendom van Hach. Er zijn geen garanties van toepassing op verbruiksartikelen zoals, zonder beperking, reagentia, batterijen, kwikcellen en gloeilampen. Alle andere garanties, waarborgen, voorwaarden en verklaringen, expliciet of impliciet, ongeacht of deze voortvloeien uit een geschreven wet, gewoonterecht, commercieel gebruik of anderszins, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, zijn hierbij uitgesloten. De enige remedie voor Producten die niet aan deze Beperkte Garantie voldoen is, bij redelijke keuze van Hach, vervanging, reparatie, krediet of terugbetaling van de aankoopprijs. Zie clausule 5 voor de toewijzing van logistieke kosten voor reparaties en vervangingen. Deze remedie wordt niet geacht in het wezenlijke doel ervan te hebben gefaald zolang Hach bereid is in een dergelijke vervanging, krediet of terugbetaling te voorzien. Hach behoudt zich het recht voor om garantie uit te sluiten voor Producten waarvoor geen opdracht is gegeven door Hach-technici of een gecertificeerde Hach-dealer; reparatie van dergelijke Producten gebeurt op kosten van de Koper.

SCHADELOOSSTELLING: Schadeloosstelling is van toepassing op een partij en op de rechtsopvolgers van die partij, rechtverkrijgenden, gelieerde ondernemingen, directeurs, functionarissen en werknemers ("Schadeloosgestelde Partijen"). Hach is verantwoordelijk voor en zal de Koper en de Schadeloosgestelde Partijen van de Koper verdedigen, schadeloosstellen, en vrijwaren voor alle verliezen, claims, uitgaven of schade die het gevolg kunnen zijn van een ongeval, letsel, schade of overlijden als gevolg van de schending van de Beperkte Garantie. Deze schadeloosstelling wordt verleend op voorwaarde dat de Koper eveneens verantwoordelijk is namens Hach en de door Hach, Schadeloosgestelde Partijen zal verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren voor alle verliezen, claims, uitgaven of schade die het gevolg kunnen zijn van een ongeval, letsel, schade of overlijden als gevolg van nalatigheid, misbruik of verkeerde toepassing van goederen of diensten door de Koper of een derde partij die gelieerd is aan de Koper of in rechtsverband ermee staat.

11. BESCHERMING VAN OCTROOIEN: Onder voorbehoud van alle aansprakelijkheidsbeperkingen die hierin zijn opgenomen, zal Hach, met betrekking tot Producten van het ontwerp of de productie van Hach, de Koper vrijwaren van alle schade en kosten zoals definitief vastgesteld door een bevoegde rechtbank in een rechtszaak wegens inbreuk op een Europees octrooi voor Producten die Hach aan de Koper verkoopt voor eindgebruik in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, dat vanaf de leveringsdatum is uitgegeven, uitsluitend op grond van de verkoop of het normale gebruik van Producten die aan de Koper zijn verkocht in het kader van de Overeenkomst en van redelijke kosten die de Koper heeft gemaakt ter verdediging van een dergelijk rechtsgeding indien Hach de verdediging daarvan niet op zich neemt, op voorwaarde dat de Koper Hach onmiddellijk op de hoogte stelt van een dergelijk rechtsgeding en Hach ofwel (i) volledige en exclusieve controle over de verdediging van een dergelijk rechtsgeding biedt wanneer het alleen Producten van Hach betreft, ofwel (ii) het recht om deel te nemen aan de verdediging van een dergelijk rechtsgeding wanneer het ook andere producten dan die van Hach betreft. De garantie van Hach met betrekking tot het gebruik van octrooien is alleen van toepassing op inbreuken die uitsluitend voortvloeien uit de inherente werking van de Producten volgens hun toepassingen zoals voorzien in de specificaties van Hach. In het geval dat de Producten in een dergelijk rechtsgeding als inbreuk worden beschouwd en het gebruik van de Producten wordt bevolen, zal Hach, op eigen kosten en naar eigen keuze, ofwel de Koper het recht geven deze Producten te blijven gebruiken of ze te vervangen door niet-inbreukmakende producten, ofwel deze te wijzigen zodat ze niet-inbreukmakend worden, ofwel de Producten te verwijderen en de aankoopprijs (pro rata voor afschrijving) en de transportkosten ervan terug te betalen. Het voorgaande vermeldt de volledige aansprakelijkheid van Hach voor octrooi-inbreuk door de Producten. Verder stemt de Koper ermee in om Hach te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor octrooi-inbreuk met betrekking tot (x) goederen die zijn vervaardigd volgens het ontwerp van de Koper, (y) diensten die worden geleverd in overeenstemming met de instructies van de Koper, of (z) de Producten van Hach wanneer gebruikt in combinatie met andere apparaten, onderdelen of software die niet door Hach zijn geleverd uit hoofde van de Overeenkomst, in dezelfde mate als hierboven uiteengezet in de verplichting van Hach jegens de Koper.

12. HANDELSMERKEN EN ANDERE LABELS: De Koper stemt ermee in geen enkele aanduiding van de productie-oorsprong of octrooinummers op of in de Producten te verwijderen of te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de serienummers of handelsmerken op naamplaatjes of gegoten, geperste of bewerkte onderdelen.

13. SOFTWARE. Alle licenties op de afzonderlijk door Hach geleverde softwareproducten zijn onderworpen aan de afzonderlijke softwarelicentieovereenkomst(en) bij de softwaremedia (welke voorwaarden Hach op verzoek van de Koper aan deze zal verstrekken alvorens de Overeenkomst aan te gaan zoals hierin beschreven). Bij gebreke van dergelijke voorwaarden en voor alle andere software verleent Hach de Koper slechts een persoonlijke, niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de door Hach geleverde software met Producten die uit hoofde van de Overeenkomst zijn gekocht, uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is om de Koper te laten genieten van de Producten. Een deel van de software kan open source software bevatten of bestaan uit open source software, die de Koper mag gebruiken onder de voorwaarden van de specifieke licentie waaronder de open source software wordt verspreid. De Koper gaat ermee akkoord dat hij gebonden zal zijn aan dergelijke licentieovereenkomsten. De eigendom van de software blijft bij de toepasselijke licentiegever(s).

14. GEOCTROOIEERDE INFORMATIE; PRIVACY VAN GEGEVENS: "Onder "geoctrooieerde informatie" wordt verstaan alle informatie, technische gegevens of knowhow in welke vorm dan ook, gedocumenteerd, vervat in machineleesbare of fysieke componenten, maskeerwerk of artwork, of anderszins, die Hach als eigendom beschouwt, met inbegrip van maar niet beperkt tot service- en onderhoudshandleidingen. De Koper en zijn klanten, werknemers en agenten zullen alle dergelijke geoctrooieerde informatie die direct of indirect van Hach is verkregen vertrouwelijk behandelen en niet overdragen of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hach, noch gebruiken voor de vervaardiging, aanschaf, het onderhoud of de kalibratie van Producten of soortgelijke producten, of ervoor zorgen dat deze producten worden vervaardigd, onderhouden of gekalibreerd door of verkregen uit een andere bron, of deze reproduceren of anderszins geschikt maken. Al deze geoctrooieerde informatie blijft eigendom van Hach. Er worden geen rechten of licenties verleend aan de Koper of diens klanten, werknemers of agenten, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de geoctrooieerde informatie of enig patentrecht of ander eigendomsrecht van Hach, met uitzondering van de bij wet geïmpliceerde beperkte gebruikslicenties. Met betrekking tot persoonsgegevens die door de Koper aan Hach worden verstrekt, garandeert de Koper dat hij bevoegd is om deze gegevens te verstrekken en openbaar te maken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verkrijgen van geïnformeerde toestemming van de betrokkene. De Koper garandeert dat het verstrekken van alle persoonsgegevens aan Hach gebeurt onder voorwaarde dat Hach de informatie en persoonlijke gegevens van de Koper zal beheren in overeenstemming met het Privacybeleid van Hach, dat zich bevindt op http://www.hach.com/privacypolicy en dat hierin is opgenomen door middel van verwijzing.

15. WIJZIGINGEN EN EXTRA KOSTEN: Hach behoudt zich het recht voor om ontwerpwijzigingen of verbeteringen aan te brengen aan producten van dezelfde algemene klasse als Producten die uit hoofde van de Overeenkomst worden geleverd, zonder aansprakelijkheid of verplichting om dergelijke wijzigingen of verbeteringen aan door de Koper bestelde Producten aan te brengen, tenzij schriftelijk overeengekomen vóór de leveringsdatum van de Producten. Indien de Koper de levering van aanvullende of andere Producten verlangt, heeft Hach recht op aanvullende billijke en passende schadevergoeding; andersluidende bepalingen in de opdracht van de Koper (waaronder bijvoorbeeld vaste prijzen) zijn niet van toepassing. Diensten die moeten worden uitgevoerd als gevolg van een van de volgende voorwaarden zijn onderworpen aan extra kosten voor arbeid, reizen en onderdelen: (a) wijzigingen aan de apparatuur die niet schriftelijk door Hach zijn goedgekeurd; (b) schade als gevolg van onjuist gebruik of behandeling, ongeval, verwaarlozing, stroomstoot of gebruik in een omgeving of op een manier waarvoor de goederen niet zijn ontworpen of niet in overeenstemming zijn met de gebruiksaanwijzingen van Hach; (c) het gebruik van onderdelen of accessoires die niet door Hach worden geleverd; (d) schade als gevolg van oorlogshandelingen, terrorisme of natuurrampen; (e) diensten buiten de normale kantooruren; (f) voorbereidingswerkzaamheden ter plaatse niet voltooid zoals vermeld in het voorstel; of (g) reparaties die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de apparatuur bij activering van een serviceovereenkomst voldoet aan de specificaties van de fabrikant.

16. TOEGANG TOT DE BOUWPLAATS / VOORBEREIDING / VEILIGHEID VAN DE WERKNEMERS / NALEVING VAN DE MILIEUWETGEVING: In verband met de door Hach geleverde diensten gaat de Koper ermee akkoord om snelle toegang tot apparatuur toe te staan. De Koper neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich om een back-up te maken van zijn gegevens of deze anderszins te beschermen tegen verlies, beschadiging of vernietiging voordat de diensten worden uitgevoerd. De Koper is de exploitant van en heeft de volledige controle over zijn bedrijfsterrein, met inbegrip van die gebieden waar Hach-medewerkers of aannemers service-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. De Koper draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke maatregelen worden genomen voor de veiligheid en beveiliging van werkomstandigheden, locaties en installaties tijdens de uitvoering van de diensten. De Koper is de producent van de eventuele daaruit voortvloeiende afvalstoffen, inclusief maar niet beperkt tot gevaarlijk afval. De Koper is als enige verantwoordelijk voor de verwijdering van afval op eigen kosten. De Koper zal, op eigen kosten, aan Hach-werknemers en aannemers die op het terrein van de Koper werkzaam zijn, alle informatie en training verstrekken die vereist zijn volgens de geldende veiligheidsvoorschriften en het beleid van de Koper. Als de te onderhouden apparatuur zich in een onveilige omgeving bevindt, is de Koper als enige verantwoordelijk om deze beschikbaar te stellen in een omgeving waar de veiligheid van de Hach-servicetechnicus is gewaarborgd en waar de omstandigheden zijn/haar vermogen om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren niet in de weg staan. Hach-servicetechnici werken niet in een onveilige omgeving en de Koper draagt de kosten voor elk servicebezoek dat wordt afgebroken vanwege niet-nakoming van deze veiligheidsverantwoordelijkheden en voor elk terugkeerbezoek dat nodig is om het werk te voltooien. Ingeval een Koper van werknemers of aannemers van Hach vereist dat zij door de Koper verstrekte veiligheids- of nalevingsprogramma's bijwonen, betaalt de Koper aan Hach het standaard uurtarief en de onkostenvergoeding voor de gevolgde training. Het bijwonen of afronden van een dergelijke training schept of breidt geen enkele garantie of verplichting van Hach uit en dient niet om enig deel van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst te wijzigen, aan te passen, te beperken of te vervangen.

17. BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK: De Koper zal de Producten niet gebruiken voor andere doeleinden dan deze die in de catalogi en literatuur van Hach zijn geïdentificeerd als beoogd gebruik. Tenzij Hach de Koper schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, zal de Koper in geen geval Producten gebruiken in geneesmiddelen, levensmiddelenadditieven, voedsel of cosmetica, of medische toepassingen voor mens of dier. In geen geval zal de Koper in een toepassing een Product gebruiken dat een speciale toestemming voor medische hulpmiddelen vereist, tenzij en alleen voor zover het Product een dergelijke toestemming heeft. Elke garantie die door Hach wordt verleend, is ongeldig als goederen die onder deze garantie vallen, worden gebruikt voor een doel waarvoor deze garantie niet is toegestaan.

18. UITVOER- EN INVOERVERGUNNINGEN EN NALEVING VAN DE WETGEVING: De Koper is geen agent of vertegenwoordiger van Hach en zal zich onder geen enkele omstandigheid als zodanig voordoen, tenzij en alleen voor zover deze formeel is gescreend door de afdeling Compliance van Hach en een afzonderlijke, naar behoren geautoriseerde brief van Hach heeft ontvangen waarin de reikwijdte en beperkingen van een dergelijke machtiging worden uiteengezet. Tenzij anders vermeld in de Overeenkomst, is de Koper verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle vereiste uit- of invoervergunningen. Hach verklaart dat alle uit hoofde van de Overeenkomst geleverde Producten worden geproduceerd en geleverd in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. De Koper zal zich houden aan alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de installatie of het gebruik van alle Producten, met inbegrip van de toepasselijke in- en uitvoerwetten en voorschriften van het land van bestelling, de VS, de EU, en elk ander land met de juiste jurisdictie, en zal alle noodzakelijke uitvoervergunningen verkrijgen in verband met elke daaropvolgende uitvoer, wederuitvoer, overdracht en gebruik van alle Producten en technologie geleverd uit hoofde van de Overeenkomst. De Koper zal geen Hach-producten of -technologie verkopen, overdragen, uitvoeren of wederuitvoeren voor gebruik bij activiteiten die betrekking hebben op het ontwerp, de ontwikkeling, de productie, het gebruik of de aanleg van voorraden van nucleaire, chemische of biologische wapens of raketten, noch Hach-producten of -technologie gebruiken in een inrichting die zich bezighoudt met activiteiten met betrekking tot dergelijke wapens. De Koper zal zich houden aan alle lokale, nationale en andere wetten van alle rechtsgebieden wereldwijd met betrekking tot anticorruptie, omkoping, afpersing, smeergeld of soortgelijke zaken die van toepassing zijn op de zakelijke activiteiten van de Koper in verband met de Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act van 1977, zoals gewijzigd (de "FCPA"). De Koper gaat ermee akkoord dat geen enkele betaling van geld of levering van iets van waarde zal worden aangeboden, beloofd, betaald of overgedragen, direct of indirect, door een persoon of entiteit, aan een overheidsambtenaar, overheidswerknemer of werknemer van een bedrijf dat gedeeltelijk eigendom is van een overheid, politieke partij of politieke partijambtenaar, of kandidaat voor een overheidsfunctie of politieke partij om dergelijke organisaties of personen ertoe aan te zetten hun gezag of invloed te gebruiken om een ongepast zakelijk voordeel voor de Koper of voor Hach te verkrijgen of te behouden, of die anderszins het doel of effect hebben van openbare of commerciële omkoping, aanvaarding van of instemming met afpersing, smeergeld of andere onwettige of ongepaste manieren om zaken te doen of enig ongepast voordeel te verkrijgen, met betrekking tot de activiteiten van de Koper in verband met de Overeenkomst. Hach vraagt de Koper om te melden als hij op de hoogte is van een overtreding van de wet, regelgeving of Gedragsnormen ("SOC") van Hach met betrekking tot de Overeenkomst. Zie https://www.danaher.com/how-we-work/integrity-and-compliance en http://www.danaherintegrity.com/ voor een exemplaar van de SOC en voor toegang tot het portaal van de Hulplijn van Hach.

19. OVERMACHT: Hach wordt vrijgesteld van de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst voor zover veroorzaakt door handelingen of nalatigheden die buiten haar macht liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot overheidsembargo's, blokkades, inbeslagnames of bevriezing van activa, vertragingen of weigeringen om een in- of uitvoervergunning te verlenen of de opschorting of intrekking daarvan, of enige andere handeling van enige andere overheid; branden, overstromingen, zware weersomstandigheden of andere overmacht; quarantaines; werkstakingen of lock-outs; rellen; oproer; opstanden; burgerlijke ongehoorzaamheid of handelingen van criminelen of terroristen; oorlog; materiële tekorten of vertragingen in leveringen aan Hach door derden. In geval van overmacht wordt de termijn voor levering, betalingstermijnen en betalingen onder eventuele kredietbrieven verlengd met een periode die gelijk is aan de periode van vertraging. Indien de overmachtsituatie zes maanden duurt, kan Hach, naar haar keuze, de Overeenkomst zonder boete en zonder in gebreke te zijn of contractbreuk te plegen, beëindigen.

20. NIET-OVERDRACHT EN AFSTAND VAN RECHTEN: De Koper zal de Overeenkomst of enige rechten of belangen uit hoofde daarvan niet overdragen of afstaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hach. Indien een van beide partijen nalaat om aan te dringen op strikte uitvoering van een bepaling van de Overeenkomst, of om enig recht of privilege daarin uit te oefenen, of om afstand te doen van enige inbreuk op de bepalingen of voorwaarden van de Overeenkomst, zal dit niet worden geïnterpreteerd als het daarna afzien van dergelijke bepalingen, voorwaarden, rechten of privileges, en zullen deze blijven gelden en van kracht blijven alsof er geen afstand was gedaan.

21. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Geen van Hach en de door Hach Schadeloosgestelde partijen zijn onder aansprakelijk jegens de Koper voor bijzonder, , incidentele of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade aan of verlies van eigendommen anders dan voor de uit hoofde van de Overeenkomst gekochte Producten; schade die is ontstaan bij installatie, reparatie of vervanging; gederfde winst, inkomsten of kansen; verlies van gebruik; verliezen als gevolg van of in verband met stilstand van de Producten of onnauwkeurige metingen of rapportering; de kosten van vervangende producten; of claims van klanten van de Koper voor dergelijke schade, hoe dan ook veroorzaakt, en ongeacht of deze gebaseerd zijn op garantie, overeenkomst en/of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid, strikte aansprakelijkheid ). De totale aansprakelijkheid van Hach en de door Hach Schadeloosgestelde Partijen die voortvloeit uit de al dan niet uitvoering van de Overeenkomst of de verplichtingen van Hach in verband met het ontwerp, de fabricage, de verkoop, de levering en/of het gebruik van Producten zal in geen geval meer bedragen dan in totaal tweemaal het bedrag dat daadwerkelijk aan Hach is betaald voor de Producten die op grond daarvan zijn geleverd.

22. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING: De constructie, interpretatie en uitvoering van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en van de Overeenkomst en alle transacties in het kader daarvan worden beheerst door het recht van het Land van Bestelling, met uitzondering van het Verdrag betreffende de Internationale Verkoop van Goederen (CISG) en zonder rekening te houden met de principes of wetten inzake wetsconflicten. Indien een bepaling van de Overeenkomst en/of deze Algemene Verkoopvoorwaarden in strijd is met federale, staats- of lokale wetten of voorschriften van het Land van Bestelling, of om welke reden dan ook onwettig is, zal deze bepaling zichzelf verwijderen zonder de geldigheid van de overige bepalingen aan te tasten. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen Hach en de Koper, zal elk geschil met betrekking tot de Overeenkomst dat niet door de partijen wordt opgelost, worden beslecht door een bevoegde rechtbank in het Land van Bestelling.

23. VOLLEDIGE OVEREENKOMST & WIJZIGING Deze Algemene Verkoopvoorwaarden vormen samen met de Overeenkomsten zoals hierin beschreven (met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden) de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere overeenkomsten of verklaringen, zowel mondeling als schriftelijk. Geen enkele wijziging of aanpassing van deze Algemene Voorwaarden of enige Overeenkomst is bindend voor Hach, tenzij in een schriftelijk instrument waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat zij deze Algemene Verkoopvoorwaarden en/of een specifieke Overeenkomst wijzigt, en dat is ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Hach. Hach wijst alle aanvullende of tegenstrijdige voorwaarden die door de Koper op enig moment worden aangeboden af, ongeacht of dergelijke voorwaarden de Algemene Voorwaarden hierin wezenlijk wijzigen en ongeacht of Hach de bestelling van de Koper voor de beschreven goederen en diensten aanvaardt.